EKONOMIJA

CBBiH: Poslujemo u skladu sa međunarodnim standardima (MSFI), kapital banke nije trajno umanjen

Objavljeno u kategoriji Biznis na 09.08.2018 09:56:16

EKONOMIJA

CBBiH: Poslujemo u skladu sa međunarodnim standardima (MSFI), kapital banke nije trajno umanjen

Objavljeno u kategoriji Biznis na 09.08.2018 09:56:16


Foto Patria

SARAJEVO, (Patria) - Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je u prvoj polovini 2018. godine nastavila s dosljednim poštivanjem i ostvarenjem svojih ciljeva i zadataka propisanih Zakonom o CBBiH, saopćeno je iz Centralne banke, prenosi agencija Patria.

"Aranžman valutnog odbora kao pokazatelj monetarne stabilnosti Bosne i Hercegovine i uspješnog poslovanja Centralne banke Bosne i Hercegovine je u potpunosti ispoštovan, devizne rezerve imaju stabilan rast, a neto strana aktiva, kao pokazatelj poštovanja aranžmana valutnog odbora, na dan 30. juni 2018. godine iznosi 631,2 miliona KM.

CBBiH, u skladu sa Zakonom o CBBiH, priprema i objavljuje finansijske izvještaje u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), te je s tim u vezi počela primjenu novog MSFI 9 od 1. januara 2018. godine. Navedeni zahtjev novog standarda nalaže kontinuirane rezervacije po principu „pogleda unaprijed“ i ažuriranje na svaki izvještajni datum, s ciljem prikaza promjena kreditnog rizika kojem je izložena finansijska imovina.

Kako ne postoji nerizično ulaganje, moraju postojati rezervisanja za svaki nivo kreditnog rizika, pa čak i za izloženost instrumentima najvišeg kreditnog rejtinga. Svako rezervisanje je trošak u momentu kada se prvi put prizna, ali njegova visina se u narednim periodima mijenja u skladu sa poboljšanjem ili pogoršanjem rejtinga instrumenta u koji se investira. Drugim riječima, incijalno rezervisanje za potencijalni kreditni gubitak, nastalo usljed primjene MSFI 9, ne znači da kapital trajno umanjen za taj iznos.

Tako neto dobit prije rezervacija za očekivane kreditne gubitke CBBiH sa 30. 6. 2018. godine iznosi 7 miliona KM, što je više u odnosu na isti period prošle godine, kada je dobit CBBiH iznosila 5,7 miliona KM. Nakon rezervacija, ukupan finansijski rezultat na 30. 6. 2018. godine iznosi -3,4 miliona KM, kao posljedica primjene MSFI 9", navode iz CBBiH.

Iz CBBiH ističu da je finansijski rezultat za prvih šest mjeseci isključivo posljedica obaveznog izvještavanja prema trenutnim međunarodnim standardima.

"Koncept obračunske jedinice rezervisanja sredstava za finansijsku imovinu, za posljedicu ima izuzetno volatilne efekte na ukupni finansijski rezultat finansijskih institucija koje su obveznici primjene ovog standarda. Tako je i u slučaju CBBiH, već u julu 2018. godine, prema preliminarnim obračunima došlo je do smanjenja rezervisanja i samim time pozitivnog rezultata sa 31.7.2018. godine. Dok god budu prisutni turbulentni uslovi na finansijskim tržištima eurozone na koje se ne može uticati, ukupni finansijski rezultat CBBiH će oscilirati kao posljedica takvih uslova i novih zahtjeva propisanih standardom MSFI 9 - saopćeno je. 

Napominjemo da CBBiH, kao ni druge centralne banke u svijetu, nije profitno orijentisana finansijska institucija, i njena uspješnost se ne može mjeriti po ostvarenom finansijskom rezultatu već po ostvarenju Zakonom postavljenih ciljeva vezanih za monetarnu stabilnost.

Nema nikakvih posljedica za poslovanje centralne banke sa gubitkom i ovo nije nikakav presedan niti u okruženju, niti u svijetu. Investicijska politika CBBiH je vrlo konzervativna i sa normalizacijom monetarne politike vodećih svjetskih centralnih banaka, očekujemo dalje slabljenje kreditnog rizika u našem portfoliju, a samim tim i ispravku vrijednosti na više, što će se pozitivno odraziti na poslovni rezultat kroz smanjenje rezervisanja za kreditne gubitke", zaključuju iz CB BiH.